Skip to main content

COVID-19 Response

ပစံးဘျုးနတၢ်သးစဲလၢ ၀ီမး(Walmart)တၢ်ဟ့ၣ်ခး$25 အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢဟ့ၣ်မၤစၢၤ ပှၤအိၣ်ဆိး ဖဲ Nebraskaပူၤလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ဒိခီဖျိ COVID-19န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်သးတမုာ်အပူၤ, ခးလၢအအိၣ်တဖၣ်ဘၣ်တၢ်ဟံးန့ၢ် အီၤလၢာ်လံၤ. ပကတဲ သ့ၣ်ညါနၤလၢခါဆူညါအတၢ်ခွဲးယာ် တဖၣ်အိၣ်၀ဲအခါန့ၣ်လီၤ.

ဆၢဂ့ၤနၤဒီးနပှၤဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်ကအိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ န့ၣ်လီၤ.

Close